گروه ایستاده ها

اخبار گروه های ایستاده ها

گروه ایستاده ها

اخبار گروه های ایستاده ها

گروه ایستاده ها

آنچه دراین وبلاگ میبینید:
اخبار گروه ایستاده ها
و مهمترین نکات صحبتهای
جناب آقای حامد زمانی
در رابطه با گروه ها و شیوه ی کار آن ها

این وبلاگ

 به هدف اطلاع رسانی

 اخبار "گروه ها ی ایستاده ها "

و بیان چکیده مهمترین صحبت های

جناب آقای حامد زمانی

در رابطه با گرو ه ها

ایجاد شده است.